Algemene voorwaarden

Algemene Verhuurvoorwaarden

Algemeen

1. Aggreko verhuurt mobiele objecten voor opwekking van elektriciteit, klimaatbeheersing en perslucht (hierna ook in enkelvoud te noemen "het huurobject") en verleent in relatie daarmee extra diensten (hierna ook te noemen "extra diensten"), uitsluitend op basis van haar algemene verhuurvoorwaarden zoals hierna nader uiteengezet.

2. Afwijking van deze algemene voorwaarden is uitsluitend mogelijk indien tussen Aggreko en de huurder daartoe in een tussen hen gesloten schriftelijke overeenkomst bepalingen zijn opgenomen.

Ter beschikking stellen van het huurobject

3. Aggreko verplicht zich jegens de huurder om het huurobject ter beschikking te stellen op het terrein van Aggreko, en de huurder verplicht zich tot een tegenprestatie, beide in overeenstemming met wat Aggreko en de huurder daartoe zijn overeengekomen.

4. Indien het huurobject niet binnen een periode van zeven dagen na het beoogde begintijdstip van de huurperiode als bedoeld in deze voorwaarden, door Aggreko aan de huurder op het terrein van Aggreko ter beschikking is gesteld, heeft de huurder het recht de overeenkomst éénzijdig te beëindigen door opzegging per aangetekend schrijven met inachtneming van een, op de periode van zeven dagen aansluitende, periode van twee dagen waarbinnen Aggreko alsnog haar verplichtingen kan nakomen.

Extra diensten

5. Desgevraagd kan Aggreko onder meer de volgende extra diensten verzorgen:

- transport van het huurobject naar en vanaf de huurder, althans naar en vanaf de door de huurder aangegeven locatie;

- het installeren en verwijderen van het huurobject;

- het uitvoeren van nadere instructies;

- het in bedrijf stellen van het huurobject;

- technische zorg voor het huurobject welke behoort tot de verplichtingen van de huurder;

- brandstofmanagement;

en overige diensten die niet reeds behoren tot een elders in deze algemene voorwaarden genoemde op Aggreko rustende verplichting.

6. Voor een extra dienst is een afzonderlijke en dus bijkomende vergoeding verschuldigd. De soort en de reikwijdte van een extra dienst alsmede de hoogte van de daarvoor verschuldigde vergoeding en de voorwaarden waaronder een extra dienst wordt uitgevoerd, dient tussen partijen in een tussen hen, niet verplicht afzonderlijk, gesloten schriftelijke overeenkomst te worden bepaald.

Huurperiode

7. De huurperiode begint op het moment dat het huurobject ter beschikking wordt gesteld op het terrein van Aggreko, onafhankelijk van wat partijen zijn overeengekomen met betrekking tot het moment van het feitelijk onder zich nemen van het huurobject door de huurder. Indien Aggreko en de huurder gezamenlijk een dag bepaald hebben waarop het moment van het begin van de huurperiode gelegen zal zijn, begint de huurperiode niet eerder dan bij het begin van die dag (0.01 uur) ook al werd het huurobject reeds voorafgaand aan die dag door Aggreko ter beschikking gesteld op het terrein van Aggreko,tenzij de huurder het huurobject feitelijk reeds eerder in gebruik neemt. In dat geval zal de huurperiode ingaan op het moment van feitelijke ingebruikname.  De huurperiode begint echter niet zolang het huurobject niet in de redelijkerwijs door de huurder te verwachten staat verkeert. Onder voorbehoud van Aggreko’s rechten wordt vermoed dat het huurobject in de redelijkerwijs door de huurder te verwachten staat bij begin van de huurperiode aan de huurder ter beschikking is gesteld. De huurder heeft het recht binnen 5 dagen na ter beschikkingstelling als in deze alinea bedoeld, aannemelijk te maken dat het huurobject niet in die staat verkeerde op het moment van de in deze alinea bedoelde terbeschikkingstelling.

8. De huurperiode eindigt op het moment waarop het huurobject wederom op het terrein van Aggreko ter beschikking van Aggreko is gesteld. Indien Aggreko en de huurder gezamenlijk een dag bepaald hebben waarop het moment van beëindiging van de huurperiode gelegen zal zijn, eindigt de huurperiode niet eerder dan bij het begin van die dag (0.01 uur) ook al werd het huurobject reeds voorafgaand aan die dag door de huurder ter beschikking aan Aggreko gesteld op het terrein van Aggreko. De huurperiode eindigt echter niet zolang het huurobject, behoudens slijtage door normaal gebruik, niet in de staat verkeert waarin het verkeerde bij het begin van de huurperiode. De huurperiode eindigt echter uiterlijk op het moment dat naar het oordeel van Aggreko de technische levensduur bij normaal gebruik van het huurobject eindigt en het huurobject feitelijk niet meer gebruikt wordt. Onder voorbehoud van Aggreko’s rechten wordt vermoed dat het huurobject in de vereiste staat ter beëindiging van de huurperiode aan Aggreko ter beschikking is gesteld. Aggreko heeft hetrecht binnen 5 dagen na ter beschikkingstelling als in deze alinea bedoeld, aannemelijk te maken dat het huurobject, behoudens slijtage door normaal gebruik, niet in de staat verkeert waarin het verkeerde bij het begin van de huurperiode. Bij onenigheid over de vraag of van slijtage door normaal gebruik sprake is, rust op de huurder de bewijslast van die stelling.

9. De periode die Aggreko en de huurder in een tussen hen gesloten overeenkomst hebben neergelegd voor terbeschikkingstelling van het huurobject door Aggreko aan de huurder, kan slechts worden beschouwd als minimum duur van de huurperiode.

Gebrek

10. Een gebrek is een staat of een eigenschap van de zaak of een andere niet aan de huurder toe te rekenen omstandigheid, waardoor de zaak aan de huurder niet het genot kan verschaffen dat een huurder bij het aangaan van die overeenkomst mag verwachten van een goed onderhouden zaak van de soort als waarop de overeenkomst betrekking heeft. Een staat of een eigenschap van de zaak, of een andere niet aan de huurder toe te rekenen omstandigheid die tevens niet is toe te rekenen aan Aggreko vormt geen gebrek.

11. De huurder kan in geval van een substantiële vermindering van het huurgenot ten gevolge van een gebrek dat Aggreko bij het begin van de huurovereenkomst reeds kende of behoorde te kennen en welk gebrek de huurder niet bij ontvangst stilzwijgend heeft aanvaard, voor de bevoegde rechter, een daaraan evenredige vermindering van de huurprijs vorderen vanaf de dag waarop de huurder aan Aggreko van het gebrek behoorlijk heeft kennis gegeven of vanaf de dag waarop het gebrek aan Aggreko reeds in voldoende mate bekend was om tot het nemen van maatregelen over te kunnen gaan, tot de dag waarop het gebrek verholpen is. De huurder heeft in ieder geval geen recht om een huurvermindering te vorderen in gevallen waarin het gaat om tijdens de levensduur van het huurobject gebruikelijke reparatie en gebruikelijke vervanging van onderdelen of gevallen waarin de huurder voor het ontstaan daarvan jegens Aggreko aansprakelijk is. Het is de huurder niet toegestaan zelfstandig tot huurvermindering over te gaan.

Verplichtingen Aggreko

12. Aggreko is verplicht:

a. het huurobject in goede staat aan de huurder ter beschikking te stellen en te laten voor zover dat voor het overeengekomen gebruik noodzakelijk is;

b. te zorgen voor tijdens de levensduur van het huurobject niet gebruikelijke reparaties en niet gebruikelijke vervanging van onderdelen, voor rekening van Aggreko;

c. te zorgen voor tijdens de levensduur van het huurobject gebruikelijke reparaties en gebruikelijke vervanging van onderdelen, voor rekening van de huurder;

d. zich behoudens toestemming van de huurder, te onthouden van verandering van de gedaante en inrichting van het huurobject tijdens de huurperiode;

e. op verlangen van de huurder een gebrek zoals hiervoor omschreven te verhelpen, tenzij dit onmogelijk is of de uitgaven die daarvoor vereist zijn in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van de verhuurder niet gevergd kunnen worden.

Verplichtingen huurder

13. Naast elders geregelde verplichtingen, is de huurder onder meer verplicht tot het hierna niet limitatief opgesomde. De huurder is verplicht:

a. het huurobject te gebruiken overeenkomstig zijn bestemming en te handelen overeen-komstig hetgeen een goed huurder betaamt alsmede overeenkomstig van Aggreko of van de producent van het huurobject afkomstige instructies, en bij gebreke van het bezit van die instruc-ties Aggreko zonder uitstel schriftelijk om een afschrift van die instructies te verzoeken;

b. Aggreko desgevraagd te voorzien van behoorlijke informatie over de locatie van het huurobject op ieder willekeurig tijdstip en Aggreko ten alle tijden toegang tot het huurobject te verschaffen. Voor elke verplaatsing van het huurobject door de huurder dient uitdrukkelijk vooraf toestemming te worden gevraagd aan Aggreko;

c. Aggreko te informeren indien en dat het huurobject een servicebeurt nodig heeft vanwege het verstrijken van de service interval;

d. tot het bijvullen van diesel aangedreven huurobjecten uitsluitend met gebruikelijke handelsdiesel brandstoffen, tenzij Aggreko hierop schriftelijk een uitzondering toegestaan heeft;

e. Aggreko onmiddellijk op de hoogte te brengen van verlies van of schade aan het huurobject en ingeval niet uitgesloten kan worden dat enig verlies of enige schade veroorzaakt is door een derde, het verlies of de schade te melden aan de politie en een kopie van het schriftelijk verslag van die rapportage zonder uitstel aan Aggreko te zenden;

f. geheel in overeenstemming met de wettelijke voorschriften te handelen;

g. afdoende maatregelen te treffen ter voorkoming dat inbreuk wordt gemaakt op de eigendomsrechten van Aggreko en in voorkomend geval Aggreko onmiddellijk te informeren over een dreigende inbreuk op haar eigendomsrechten, waaronder mede maar niet limitatief Aggreko's intellectuele eigendomsrechten, alsmede potentiele plegers van inbreuk op Aggreko's eigendomsrechten direct op de eigendomsrechten van Aggreko te wijzen teneinde inbreuk daarop te voorkomen;

h. te accepteren en niet te beletten dat Aggreko zorgt voor iedere reparatie en vervanging van onderdelen, welke reparatie en vervanging voor rekening van de huurder is met uitzondering van reparatie en vervanging van onderdelen die tijdens de levensduur van het huurobject niet gebruikelijk zijn;

i. het huurobject in goede en identieke staat als bij eerste terbeschikkingstelling (inclusief het oprollen van kabels in de trommel indien van toepassing), afgezien van slijtage door normaal gebruik, terug te geven aan Aggreko op het terrein van Aggreko;

j. alle kosten te dragen die voortvloeien uit de onder meer hiervoor genoemde op de huurder rustende verplichtingen;

Indien de huurder nalatig is een op hem rustende verplichting na te komen, dan is Aggreko bij het uitblijven daarvan na verloop van twee dagen na schriftelijke sommatie daartoe, met dien verstande dat indien de aard van de nagelaten verplichting dat vereist niet na twee dagen maar direct, gerechtigd de betreffende verplichting zelf voor rekening van de huurder te verrichten.

Beschikking over het huurobject door derden

14. Het is de huurder niet toegestaan derden te laten beschikken over het huurobject, waaronder mede maar niet limitatief wordt begrepen cessie van rechten en onderhuur van het huurobject, tenzij de huurder hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Aggreko heeft èn de onderhavige algemene voorwaarden van Aggreko geheel en onvoorwaardelijk deel uitmaken van de rechtsverhouding tussen de huurder en de betreffende derde.

Betaling verschuldigde vergoeding

15. De huurder is een vergoeding verschuldigd voor het huurgenot tijdens de huurperiode. Ook als de huurder geen huurgenot heeft vanwege regulier onderhoud en/of onverwachte dringende werkzaamheden die vanwege een op haar rustende verplichting ten laste van Aggreko komen, blijft de huurder vergoediging verschuldigd over die periode, behoudens wanneer dat een tijdsduur van 48 uur overtreft. De hoogte van de verschuldigde vergoeding voor het huurgebruik
dient te volgen uit de tussen partijen gesloten overeenkomst.

16. De berekening van de verschuldigde vergoeding geschiedt op wekelijkse basis. Feestdagen tijdens de huurperiode verminderen niet de hiervoor bedoelde verschuldigdheid van de vergoeding voor het huurgebruik. In de vergoeding voor het huurgebruik zijn nadrukkelijk geen kosten en overige vergoedingen inbegrepen. Ter illustratie en derhalve niet limitatief opgesomd zijn de volgende kosten niet in de vergoeding voor het huurgebruik inbegrepen:

- bedrijfskosten;

- brandstofkosten;

- smeeroliekosten;

- kosten voor gebruik van filters;

- kosten van monteurs voor het vervangen en vernieuwen van bedrijfsmateriaal;

- kosten voor benodigde bedrijfstoffen;

- laadkosten;

- loskosten;

- expeditiekosten;

- transportkosten.

In het bijzonder draagt de huurder de kosten voor reguliere service van filters en smeerolie alsmede onderhoudscontroles tijdens gebruik, in overeenstemming en in verhouding tot het aantal uren uren dat gebruik gemaakt wordt van het huurobject.

17. Indien de huurder tot een week voor het door Aggreko en de huurder geplande begin van de huurperiode de overeenkomst annuleert is zij 30% van de bij uitvoering van de overeenkomst verschuldigde vergoeding verschuldigd. Bij annulering van de overeenkomst binnen een week voor het door Aggreko en de huurder geplande begin van de huurperiode is de huurder 100% van de bij uitvoering van de overeenkomst verschuldigde vergoeding verschuldigd.

18. Vergoeding voor extra diensten is afzonderlijk verschuldigd aan Aggreko. De hoogte van die vergoeding wordt bij gebreke van een schriftelijke overeenkomst als bedoeld in art. 6 hiervoor, berekend op basis van Aggreko's gebruikelijke uurtarief, waarvan Aggreko desgevraagd een kopie verstrekt.  Kosten voor het tijdens de nacht overblijven van personeel van Aggreko, zijn bij gebreke van een schriftelijke overeenkomst als bedoeld in art. 6 hiervoor, verschuldigd overeenkomstig de werkelijke door Aggreko te maken kosten, waaronder, maar niet beperkt tot, hotelkosten.

19. Bij gebreke van een andere afspraak tussen Aggreko en de huurder terzake het moment van betaling, geldt dat  betaling van een aan Aggreko verschuldigde vergoeding dient te geschieden binnen 7 dagen na verzending van de factuur door Aggreko. Te allen tijde is de huurder bij gebreke van tijdige betaling over het verschuldigde de handelsrente, doch tenminste 8% rente op jaarbasis verschuldigd.

20. Aggreko behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor ook overige kosten die voortvloeien uit niet-tijdige betaling door de huurder ten laste van de huurder te brengen. Indien betaling niet geschiedt op het afgesproken tijdstip of bij gebreke daarvan binnen 7 dagen na factuurdatum, mag Aggreko het huurobject terugnemen ook al ontstaat daardoor schade bij de huurder.

21. Aggreko is gerechtigd door haar eventuele aan de huurder verschuldigde vergoedingen te verrekenen met hetgeen de huurder aan haar verschuldigd is.

22. De huurder is in tegenstelling tot hetgeen hiervoor in artikel 21 bepaald niet gerechtigd tot verrekening over te gaan tenzij Aggreko hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Aansprakelijkheid

23. De huurder is gedurende de huurperiode aansprakelijk voor alle schade ontstaan door het gebruik van het huurobject en door schade aan het huurobject, ongeacht wie zorgdraagt voor het transport en ongeacht eventueel andere overeengekomen extra diensten, tenzij de oorzaak uitsluitend gelegen is in een omstandigheid waarvoor Aggreko overeenkomstig de volgende alinea aansprakelijk is. Alle schade, behoudens brandschade, wordt vermoed te zijn ontstaan door het gebruik van het huurobject of door schade aan het huurobject. De schade aan het huurobject wordt berekend op basis van vervangingswaarde. Indien Aggreko voor schade ontstaan tijdens deze periode tegenover een derde om welke reden dan ook aansprakelijk gehouden kan worden, dient de huurder Aggreko volledig te vrijwaren, tenzij de oorzaak uitsluitend gelegen is in een omstandigheid waarvoor Aggreko overeenkomstig de volgende alinea aansprakelijk is.

24. Gedurende de huurperiode kan Aggreko uitsluitend aansprakelijk worden gehouden (1) indien het huurobject niet in goede staat van onderhoud op het terrein van Aggreko aan de huurder ter beschikking werd gesteld en de schade uitsluitend daardoor is ontstaan en de huurder dit niet bij ontvangst stilzwijgend heeft geaccepteerd ofwel (2) indien het huurobject niet voldoet aan de bestemde gebruiksfunctie en de schade uitsluite nd daardoor is ontstaan. Aansprakelijkheid van Aggreko voor enige schade vanwege één van de in de vorige zin genoemde oorzaken is te allen  tijde beperkt tot de materiële schade met een maximum van driemaal het bedrag dat de huurder op het moment van het schadeveroorzakende feit aan Aggreko verschuldigd is.

25. Aggreko kan naast de in de vorige alinea beschreven gevallen van beperkte aansprakelijkheid, beperkt of onbeperkt, aansprakelijk zijn tijdens de huurperiode indien enige schade is ontstaan tijdens of ter gelegenheid van de uitvoering van de overeenkomst èn deze schade het gevolg is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van Aggreko, niet zijnde haar ondergeschikten of door haar ingeschakelde derden.

26. Voor anderszins tijdens de huurperiode ontstane schade sluit Aggreko haar aansprakelijkheid uit, waaronder mede  (maar niet beperkt tot) moet worden verstaan uitsluiting van aansprakelijkheid voor alle indirecte schade/gevolgschade van welke aard dan ook.

27. Indien de huurder aantoont dat hij aangemerkt moet worden als een consument als bedoeld in art. 6:236 BW, dan prevaleren de in de Nederlandse wet dwingendrechtelijk opgenomen bepalingen ten aanzien van aansprakelijkheid in de verhouding tussen Aggreko en de huurder, boven het hiervoor bepaalde ten aanzien van aansprakelijkheid voor zover deze bepalingen met elkaar in strijd zijn.

Verzekering

28. De huurder is verplicht een verzekeringsovereenkomst te sluiten ten behoeve van Aggreko voor alle schade die  Aggreko kan lijden door verhuur van hethuurobject aan de huurder. Met het voorgaande dient de huurder ervoor te zorgen dat wanneer Aggreko schade lijdt door verhuur van het huurobject aan de huurder, het evenement waardoor  Aggreko schade lijdt, gedekt is onder de door de huurder afgesloten verzekeringsovereenkomst, waarbij Aggreko als
begunstigde onder de verzekeringsovereenkomst wordt aangemerkt en Aggreko een eigen aanspraak tegenover verzekeraars heeft met het doel dat zij haar schade volledig vergoed krijgt behoudens een qua hoogte gebruikelijk eigen risico.

29. De huurder kan de in de vorige alinea vermelde verplichting gedeeltelijk afkopen. Het gedeelte waarvoor de huurder de verzekeringsplicht kan afkopen betreft (1) mobiele sets voor de opwekking van elektriciteit, (2) voor klimaatbeheersing, (3) voor perslucht, (4) load resistance sets, (5) transformatoren, (6) verlies van gehele sets door diefstal, onvoorzienbare schade veroorzaakt door van buitenkomende gevaren en (7) wegtransport. Voor het overige, waaronder mede maar niet limitatief (1) losse onderdelen zoals kabels, (2) tanks, (3) fouten van de huurder tijdens het gebruik zoals het gebruik van het huurobject zonder brandstof, (4) verwijderen van watervervuiling, blijft op de huurder de plicht rusten een in de vorige alinea genoemde verzekering ten behoeve van Aggreko af te sluiten. De huurder blijft ook bij afkoop van de verzekeringsplicht een eigen bijdrage van minimaal EUR 3.000,00 verschuldigd tenzij het schadebedrag lager is, in dat geval is de huurder het schadebedrag verschuldigd. De hoogte van het bedrag veschuldigd voor het gedeeltelijk afkopen van de verzekeringsplicht wordt door Aggreko bepaald.

30. De huurder is verplicht voor de ter beschikkingstelling van het gehuurde een bewijs te overleggen dat het  ehuurde is verzekerd zoals in artikel 28 en 29 bedoeld.

31. Indien dit verzekeringsbewijs niet tijdig door de huurder aan Aggreko wordt afgegeven is Aggreko gerechtigd de overeenkomst als geannulleerd door de huurder te beschouwen en is is de huurder 100% van de bij uitvoering van de overeenkomst verschuldigde vergoeding verschuldigd.

Ongeldigheid bepaling

32. Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden of een elders tussen Aggreko en de huurder opgenomen bepaling om welke reden dan ook niet geldig is, blijft de overeenkomst voor het overige in stand en dan wordt de niet geldende bepaling - voor zover niet strijdig met de aard van die bepaling - met terugwerkende kracht vervangen door een dusdanig geformuleerde bepaling dat deze wel geldend is èn zo min mogelijk afbreuk doet aan de wil van partijen.

Verval

33. Iedere vordering tegen Aggreko vervalt na verloop van twee jaar na het voorvallen van het evenement waarop die vordering is gebaseerd.

Geheimhouding

34. De huurder verplicht zich tot geheimhouding tegenover een ieder met betrekking tot alle informatie en wetenschap over of van het huurobject, op welke wijze dan ook ter kennis van de huurder gekomen. Ook verplicht de huurder zich het huurobject niet te bestuderen met het oogmerk daar voor eigen gewin voordeel mee te behalen.

Insolventie

35. Zodra er een door Aggreko aan te tonen redelijkerwijs gegronde vrees bestaat dat er ten laste van de huurder een aanvraag tot surseance van betaling wordt gedaan of is gedaan of een aanvraag tot het faillissement van de huurder wordt gedaan of is gedaan of ten laste van de huurder een beslagrekest wordt ingediend of een door Aggreko aan te tonen redelijkerwijs gegronde vrees bestaat voor niet betaling van de huurpenningen of een door Aggreko aan te tonen
redelijkerwijs gegronde vrees bestaat voor verduistering van het huurobject, is Aggreko gerechtigd de overeenkomst direct te ontbinden met dien verstande dat Aggreko het huurobject direct voor rekening van de huurder terug kan nemen en dat de huurder de vergoeding verschuldigd blijft over de overeengekomen huurperiode, althans bij gebreke van een overeengekomen huurperiode, de redelijkerwijs door Aggreko te verwachten huurperiode.

Jurisdictieclausule

36. De rechtbank te Antwerpen is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit werkzaamheden van of met Aggreko.

Toepasselijk recht

37. Op alle werkzaamheden van en met Aggreko zoals in deze algemene voorwaarden bedoeld, is Belgisch recht van toepassing.

Bel voor meer informatie met:

+32 3 825 0271

Huuraanvraag